ONZE EIGEN PROGRAMMA’S

De programma’s van Coincide stellen de deelnemers in staat om actuele kennis, ideeën en nieuwe inzichten te delen om zo (collectief) een beweging te genereren voor een duurzame verbetering van hun sector, bedrijfstak of bedrijf.

Deelnemers participeren omdat ze gedreven zijn hun sector te verbeteren, te vernieuwen of anderszins in beweging te brengen. De programma’s bieden inspiratie, nodigen uit tot denken buiten de gebruikelijke kaders, tot het openbreken van historisch verankerd denken en doen en nodigen uit tot samenwerken.

WEBINARS & EVENTS

PROGRAMMA’S

ZORGINNOVATIEPROGRAMMA

De zorginnovatiereis is een jaarlijkse bijeenkomst in januari voor zorgbestuurders. Vooral partijen uit de curatieve zorg zijn vertegenwoordigd. Ook bestuurders uit de langdurige zorg, gemeenten en andere zorg gerelateerde organisaties nemen deel. Coincide zorgt voor een evenwichtige verdeling van alle stakeholders. Deelname is op uitnodiging en geïnteresseerden vragen wij hun interesse kenbaar te maken. De doelstelling van de bijeenkomst is om de ontwikkeling van kwalitatief goede en betaalbare zorg in Nederland te ondersteunen door middel van ontmoetingen met gerenommeerde en inspirerende bestuurders in het buitenland als ook door het uitwisselen van ideeën en ervaringen onderling.

ZORG EN WELZIJN

De Beleidsreis zorg en welzijn is een platform voor dialoog en denken over de toekomst van de langdurige zorg- en welzijnssector in Nederland. Tijdens een vierdaags programma in wisselende Europese bestemmingen ontmoeten we counterparts en bezoeken we inspirerende initiatieven en organisaties. Sinds 2009 nemen bestuurders uit de VVT, gehandicaptenzorg, GGZ, maatschappelijke ondersteuning, verzekeraars en wethouders deel om de grote uitdagingen in de organisatie van geïntegreerde zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Tijdens de Coronapandemie is de langdurige zorg zwaar geraakt en op sommige vlakken in recordtijd getransformeerd. Deze vooruitgang bestendigen is van belang voor de houdbaarheid van kwalitatief hoogwaardige zorg en welzijn.

 

GEZONDHEID EN PREVENTIE

Met het Preventieakkoord is in 2019 een belangrijke stap gezet richting een gezondere samenleving en een duurzamer zorgstelsel. Ook in het nieuwe Regeerakkoord zal het belang van preventie een prominente plek krijgen. Om de omslag te bereiken van ad hoc preventieve initiatieven, naar een breed gedragen, integraal preventiebeleid, moet gezond leven en preventie echt verweven raken door de gehele samenleving. Coincide draagt hier aan bij door middel van webinars en bijeenkomsten waarin betrokken bestuurders en directieleden met elkaar de dialoog aangaan over hoe preventie en gezondheid te verankeren is in de Nederlandse samenleving. Jaarlijks organiseert Coincide ook een studiereis. Deelname is op uitnodiging en geïnteresseerden vragen wij hun interesse kenbaar te maken.

 

WONEN & ZORG

De bouwopgave voor wonen en zorg is ongekend dit decennium. Er zijn onvoldoende passende woningen in een geschikte omgeving voor kwetsbare groepen om zelfstandig te wonen. De oplossing is meer dan stenen stapelen; het vraagt om inclusieve wijken met een integratie van wonen, welzijn en zorg. Het vraagt om technologische en sociale innovatie. Dit geldt over de gehele linie, niet alleen voor de ouderenzorg, want we putten uit dezelfde schaarse financiën, arbeidsmarkt en bouwkavels. De Masterclass Wonen en Zorg helpt bestuurders van VVT, GGZ, gehandicaptenzorg, woningcorporaties en gemeenten om een lokale woon-zorgvisie te ontwikkelen en oplossingen te vinden voor obstakels.

DIGITALISERING & VIRTUAL CARE

De groeiende vraag versus het beperkte arbeidspotentieel en financiële middelen dwingen ons digitalisering te omarmen en technologie in te zetten om de zorg efficiënter in te richten en de kwaliteit zelfs te verhogen. Nieuwe technieken in connectiviteit, sensoring, data analyse en artificiële intelligentie gaan het zorglandschap veranderen. Hoe ziet het ziekenhuis (zonder bedden) van de toekomst eruit? Wat betekent de digitalisering voor de rol van de medisch professional? Hoe kan digitale zorg en ondersteuning in de chronische zorg en zorg voor ouderen een vaste plaats krijgen? Wat verwachten patiënten en cliënten van de digitalisering? Nemen zij de leiding? We nodigen professionals, CMIO’s, bestuurders, ondernemers en investeerders uit voor het digitalisering’s programma. Er is leiderschap en lef nodig om van de gebaande paden af te wijken.

 

MOBILITEIT

De studiereis ‘Duurzame Integrale Mobiliteit’ vormt een ideaal platform voor de verschillende belanghebbenden uit de mobiliteitssector om geïnspireerd te raken door initiatieven en innovaties elders en om met elkaar in een andere setting te sparren over de toekomst van een duurzame en integrale mobiliteit in Nederland. Thema’s zijn onder andere urban mobility, connectivity of multi modalities, payment models, connected & autonomous vehicles, electrification en mobility services. Een belangrijk onderwerp hierbij is de bestuurlijke uitdaging in het vormgeven van mobiliteitsbeleid waarin de gebruiker overal en altijd toegang heeft tot mobiliteit. Waar mobiliteit een dienst wordt die alle lagen verbindt en waar bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid voorop staan. Het is van groot economisch belang voor Nederland om te zorgen voor voldoende en passende mobiliteit.