ONZE EIGEN PROGRAMMA’S

De programma’s van Coincide stellen de deelnemers in staat om actuele kennis, ideeën en nieuwe inzichten te delen om zo (collectief) een beweging te genereren voor een duurzame verbetering van hun sector, bedrijfstak of bedrijf.
Deelnemers participeren omdat ze gedreven zijn hun sector te verbeteren, te vernieuwen of anderszins in beweging te brengen. De programma’s bieden inspiratie, nodigen uit tot denken buiten de gebruikelijke kaders, tot het openbreken van historisch verankerd denken en doen en nodigen uit tot samenwerken.

PROGRAMMA’S

ZORGINNOVATIEREIS

De zorginnovatiereis is een jaarlijkse bijeenkomst in januari voor zorgbestuurders. Vooral partijen uit de curatieve zorg zijn vertegenwoordigd. Ook bestuurders uit de langdurige zorg, gemeenten en andere zorg gerelateerde organisaties nemen deel. Coincide zorgt voor een evenwichtige verdeling van alle stakeholders. Deelname is op uitnodiging en geïnteresseerden vragen wij hun interesse kenbaar te maken. De doelstelling van de bijeenkomst is om de ontwikkeling van kwalitatief goede en betaalbare zorg in Nederland te ondersteunen door middel van ontmoetingen met gerenommeerde en inspirerende bestuurders in het buitenland alsook door het uitwisselen van ideeën en ervaringen onderling.

 

BELEIDSREIS ZORG EN WELZIJN

De jaarlijkse Beleidsreis zorg en welzijn is een platform voor dialoog en denken over de toekomst van de langdurige zorg- en welzijnssector in Nederland. Tijdens een vierdaags programma in wisselende Europese bestemmingen ontmoeten we counterparts en bezoeken we inspirerende initiatieven en organisaties. Sinds 2009 nemen bestuurders uit de VVT, gehandicaptenzorg, GGZ, maatschappelijke ondersteuning, verzekeraars en wethouders deel om de grote uitdagingen in de organisatie van geïntegreerde zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Het bestendigen van benodigde veranderingen, is van belang voor de houdbaarheid van kwalitatief hoogwaardige zorg en welzijn.

 

PREVENTIEREIS

Met het Nationaal Preventieakkoord is een belangrijke stap gezet richting een gezondere samenleving en een duurzamer zorgstelsel. Ook politiek Den Haag ziet het belang in van het investeren in preventie en gezondheid en dat dit een prominente plek dient te krijgen in het overheidsbeleid. Om de omslag te bereiken van ad hoc preventieve initiatieven, naar een breed gedragen, integraal preventiebeleid, moet gezond leven en preventie echt verweven raken door de gehele samenleving. Coincide draagt hieraan bij door middel van de jaarlijkse Preventiereis, webinars en bijeenkomsten waarin betrokken bestuurders en directieleden met elkaar de dialoog aangaan over hoe preventie en gezondheid te verankeren is in de Nederlandse samenleving. Deelname is op uitnodiging en geïnteresseerden vragen wij hun interesse kenbaar te maken.

 

MASTERCLASS WONEN & ZORG

De bouwopgave voor wonen en zorg is ongekend dit decennium. Er zijn onvoldoende passende woningen in een geschikte omgeving voor kwetsbare groepen om zelfstandig te wonen. De oplossing is meer dan stenen stapelen; het vraagt om inclusieve wijken met een integratie van wonen, welzijn en zorg. En eveneens om technologische en sociale innovatie. Dit geldt over de gehele linie, niet alleen voor de ouderenzorg, want we putten uit dezelfde schaarse financiën, arbeidsmarkt en bouwkavels. De Masterclass Wonen en Zorg helpt bestuurders van VVT, GGZ, gehandicaptenzorg, woningcorporaties en gemeenten om een lokale woon-zorgvisie te ontwikkelen en oplossingen te vinden voor obstakels.

VIRTUAL CARE REIS

De groeiende vraag versus het beperkte arbeidspotentieel en financiële middelen dwingen ons digitalisering te omarmen en technologie in te zetten om de zorg efficiënter in te richten en de kwaliteit zelfs te verhogen. Nieuwe technieken in connectiviteit, sensoring, data analyse en artificiële intelligentie gaan het zorglandschap veranderen. Hoe ziet het ziekenhuis (zonder bedden) van de toekomst eruit? Wat betekent digitalisering voor de rol van de medisch professional? Hoe kan digitale zorg en ondersteuning in de chronische zorg, en zorg voor ouderen een vaste plaats krijgen? Wat verwachten patiënten en cliënten van de digitalisering, nemen zij de leiding? Er is leiderschap en lef nodig om van de gebaande paden af te wijken. Voor de Virtual Care reis en het digitaliseringsprogramma nodigen we professionals, CMIO’s, bestuurders, ondernemers en investeerders uit. Neem vooral contact op als u interesse heeft in deelname.