COINCIDE CALENDAR 2022

29 maart – 1 april 2022 Zorginnovatiereis, België
7 – 9 april 2022 HHT Inspiratiedagen, Nederland
11 – 12 mei 2022 Strategiesessie I Masterclass Wonen en Zorg, Nederland
mei 2022 Virtual Care reis, Israël
1 – 3 juni 2022 Preventiereis, Kopenhagen
15 – 17 juni 2022 Studiereis Masterclass Wonen en Zorg, Finland
6 juli 2022 Strategiesessie II Masterclass Wonen en Zorg, Nederland
13 – 16 september 2022 Beleidsreis Zorg en Welzijn, Schotland
21 – 23 september 2022 Studiereis Masterclass Wonen en Zorg, Barcelona
12 oktober 2022 Strategiesessie III Masterclass Wonen en Zorg, Nederland